همکاران
 

 

 

Manager Groupدکتر عاطفه عابدینی
رئیس مرکز تحقیقات سارکوئیدوز

Research Groupدکتر اردا کیانی
 رئیس بخش اقدامات اینترونشن بیمارستان مسیح دانشوری

دکتر جماعتی
Pulmonologist

Prof. I.Adcock 
Prof. of Respiratory Cell & Molecular Biology

دکتر منصوری
Clinical Immunologist

دکتر مرتاض
Immunologist

دکتر کاهکویی
Radiologist

دکتر بخشایش
Radiologist

دکتر علوی
Pulmonologist

دکتر طبرسی
Infectious Disease

دکتر پورعبدالله
Pathologist

دکتر محمدی
Pathologist

دکتر شریف کاشانی
Cardiologist

دکتر رشید فرخی
Nephrologist

دکتر عدیمی
Pulmonologist
  دکتر توانا
Pulmonologist

دکتر عباسی
Thorasic Surgeon

دکتر مسجدی  Dermutologist

کیمیا  تقوی  
سوپروایزر گروه  پژوهش
        فاطمه رضوی         کارشناس پژوهشی
       عباس دانش انبار        کارشناس پژوهشی 

دکتر نگار بندگانی    پزشک پژوهشگر

 

 

 

Copyright © 2013 FSA-REASERCH.COM Allright Reserved   Powered By NRITLD IT Department