×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

لیست اخبار صفحه :1
بیماری بلو یا سارکوئیدوز جوانان
سارکوئیدوز جوانان

بیماری بلو یا سارکوئیدوز جوانان

سندرم بلو یک بیماری ژنتیکی است. بیماران از علایم راشهای پوستی,آرتریت و یووئیت رنج می برند. ممکن است ارگانهای دیگرهم درگیرشوند و تبهای متناوب نیز وجود داشته یاشد

    تنظیمات قالب